Samsvar med ATEX (eksplosjonsfare)

Mannvit kan hjelpe arbeidsgivere med å oppfylle ATEX-kravene på arbeidsplassen. ATEX-samsvar er obligatorisk i EU-området og på Island. Lovkravene til arbeidsgivere som er beskrevet i ATEX-direktiv 99/92/EF skal sikre alle ansatte et minimum av beskyttelse mot branner, eksplosjoner og lignende hendelser på steder der det kan oppstå eksplosjonsfare på grunn av farlige stoffer (gasser, brannfarlig væske eller støv) på arbeidsplassen. Mannvit kan besørge fullstendig ATEX-samsvar ved å gjennomføre følgende oppgaver:

 • Foreta en risikovurdering og identifisere nødvendige kontrolltiltak
 • Gi veiledning om hvordan man kan fjerne og forebygge eksplosjons-/brannfare
 • Utføre en komplett klassifisering og opptegning av farlige områder
 • Opprette et eksplosjonsverndokument (EVD) som beskriver tiltakene som er iverksatt
 • Gi råd om valg av utstyr, riktig opplæring, arbeidsprosedyrer og vedlikehold.

Farlige områder deles inn i soner i henhold til den eksplosive atmosfærens forekomst og varighet

 • Sone 0 [20]: Eksplosiv atmosfære finnes kontinuerlig eller i lange perioder
 • Sone 1 [21]: Eksplosiv atmosfære er sannsynlig i perioder ved normal drift
 • Sone 2 [22]: Eksplosiv atmosfære er lite sannsynlig ved normal drift, men hvis det skjer, vil det bare vare i en kort periode

[]: Tallene i parentes gjeler for støvatmosfære

verkefnastjórnun.jpg

Eksplosjonsberegning og eksplosjonslufting

Mannvit bruker datamodeller og analytiske beregninger basert på internasjonalt anerkjente standarder for å beregne konsekvensene en eksplosjon vil ha på personer og strukturer i nærheten. Mannvit kan også foreslå og designe avbøtende tiltak, som for eksempel eksplosjonslufting, for å redusere konsekvensene av en eksplosjon.

Analyse av banen og den atmosfæriske spredningen til røyk og avgasser

Mannvit bruker CFD- og gaussiske spredningsmodeller for å simulere atmosfærisk spredning av røyk og avgasser fra store utendørsbranner, med følgende utfall:

 • Evalueringen av banen til røyk og avgasser tar hensyn til atmosfæriske forhold (vindhastighet og atmosfærisk stabilitet)
 • Beregning av konsentrasjonene av forurensende stoffer basert på avstanden fra kilden
 • Konsekvensanalyse av toksisitet ved å sammenligne konsentrasjonsnivåene av giftige stoffer opp mot anerkjente toksisitetsterskler (AEGL, ERPG eller IDHL).

Gas atmospheric dispersion from process venting or accidental discharge

Mannvit uses CFD and Gaussian heavy gas dispersion models to simulate gas atmospheric dispersion and threat zones analysis from process venting or accidental discharges, with the following outcomes:

 • Characterization of the source according to the release scenario, such as leak release rate, and pool evaporation rate
 • Evaluation of gas plume trajectory taking into account atmospheric conditions (wind speed and atmospheric stability)
 • Calculation of chemical substances concentrations and threat zones including toxic gas clouds, fire and explosions

Toxicity consequences analysis by comparing toxic substances concentration levels against recognized toxicity threshold (AEGL, ERPG or IDHL).

For å ivareta sikkerheten og helsen til de ansatte på arbeidsplasser der det er fare for eksplosiv atmosfære er det viktig å vurdere risikonivået i eksplosive risikoområder og skrive prosedyrer og instrukser som er i samsvar med ATEX-direktivene.