Konsulenttjenester for bruk av deponigass

Mannvit har spesialisert seg på å tilby konsulenttjenester og et omfattende utvalg andre tjenester for håndtering av metanrike gasser, som for eksempel fra deponier og biogassanlegg. Hovedoppgavene omfatter oppsamling av deponigass; produksjon, transport og fordeling av metanbrensel; vurdering og rådgivning med hensyn til gassdannelse fra animalske biprodukter fra fjørfe- og svineoppdrett og kloakkrenseanlegg; samt kartlegging av regionale råvarer som er tilgjengelige for biogassproduksjon.

Gasvinnsla - Mannvit.is

En metanrik gass dannes når organisk materiale spaltes under anaerobe forhold. Deponigass dannes for eksempel ved deponier, mens biogass skapes i biogassanlegg, i kloakkrenseanlegg og der organisk avfall behandles.


Metanrik gass kan fanges opp og brukes til å produsere elektrisitet og/eller varme, og den kan oppgraderes til å kunne brukes som metandrivstoff i kjøretøy.


Mannvit har utviklet et system for å samle opp deponigass og har utformet oppgraderingsanlegg for produksjon av metandrivstoff, samt underjordiske transportrørsystemer og fyllestasjoner. Mannvit kan gi råd om kjøp og installasjon av kraftverk som bruker deponigass. Vi har også utviklet modeller for å vurdere gassdannelsen, utført tester på deponier for å vurdere gassdannelsen, gitt råd med hensyn til tekniske løsninger for behandling av gass, assistert ved innkjøp og drift og utført risikovurderinger med hensyn til eksplosjonsfare.

Utnyttelse av metan er miljøvennlig.