Kjemiteknikk

Mannvit har flere tiårs erfaring med rådgivning og designtjenester på området kjemiteknikk og har vært involvert i en rekke utfordrende prosjekter. Mannvit er dedikert til å utvikle miljøvennlig energiteknologi og har deltatt i et mangesidig prosjekt der målet var å utnytte deponigass til å produsere metan til elektrisitet og drivstoff. Mannvit har også deltatt i prosjekter for produksjon av biodiesel, bioetanol, hydrogen og metanol fra CO2.  Andre nevneverdige prosjekter omfatter kompostproduksjon fra organisk avfall og anaerob nedbrytning av landbruksavfall, samt forberedelser til et biogassproduksjonsanlegg i Reykjavik. 

Diverse project portfolio - Mannvit.is

Mangfoldig prosjektportefølje

  • Prosjektutvikling ved hjelp av absorpsjon og destillasjon for å redusere eller eliminere utslippene fra geotermiske kraftverk. Ikke-kondenserbare gasser, nærmere bestemt hydrogensulfid og CO2, blir separert og ført tilbake til bakken.
  • Utvikling og bygging av geotermiske kraftverk med Kalina- og ORC-teknologi.

  • Prosjektutvikling der man benytter termofile mikroorganismer for å redusere eller eliminere gassutslipp fra geotermiske kraftverk.

Blant prosjektene våre er et anlegg for å fjerne ikke-kondenserbar gass (NGC) fra geotermiske kraftverk, produksjon av metangass til biler, metanolproduksjon fra CO2 og produksjon av biodieseldrivstoff.