HMS-programutvikling, -administrasjon og -konsultasjon

Ansatte i alle selskaper har rett til et godt og trygt arbeidsmiljø. Bedrifter velger i økende grad å kjøpe varer og tjenester fra selskaper som tar helse-, miljø- og sikkerhetshensyn.

Mannvit tilbyr tjenester på området helse og sikkerhet på arbeidsplassen og er sertifisert som totalleverandør av Administration of Occupational Safety and Health. 

Project management

Hvem er ansvarlig i bedriften din?

Arbeidsgiveren er ansvarlig for å fremme psykisk og fysisk velvære for de ansatte, samt å sørge for at de ansatte kan utføre arbeidet sitt på en trygg måte.  Arbeidsforhold og helse og sikkerhet på arbeidsplassen er som regel arbeidsgivers ansvar. Arbeidsgiveren skal sørge for at de ansatte har et godt og trygt arbeidsmiljø.

 

Risikovurdering av arbeidsplassen

En vurdering starter med kartlegging av alle relevante aktiviteter. Risikofaktorer identifiseres, og sannsynligheten for at en ansatt vil utsettes for en ulykke eller ugunstige helsefaktorer estimeres. Risikovurderingen skaper da et grunnlag for avbøtende tiltak for å redusere disse risikoene på en kostnadseffektiv måte.

Risikovurderingen danner grunnlaget for en helse- og sikkerhetsplan og for forebyggende tiltak. Økte sikkerhetstiltak reduserer sannsynligheten for ulykker og medfølgende kostnader. Disse kostnadene kan være skade på eiendom eller miljø, skade på bedriftens omdømme, forsikringskostnader, kompensasjonskostnader og til og med avvikling av virksomheten.

Mannvit har lang erfaring med rådgivning og i å bistå bedrifter med risikovurderinger og å sette opp handlingsplaner for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Når man skal innføre nye helse-, miljø- og sikkerhetsprioriteringer, er det viktig å lære opp og informere de ansatte om hvorfor dette er viktig, samt å få dem involvert i utviklingen av systemet.

 

Brannverninspeksjoner i bedrifter

Mannvit bistår bedrifter i å opprette, vedta og gjennomføre egne brannverninspeksjoner. Ved å gjennomføre egne brannverninspeksjoner kan bedriftene i stor grad redusere risikoen og har planer på plass hvis en brann likevel skulle oppstå.  Dette reduserer sjansen for personskader og skader på eiendom og minimerer potensielle kostnader forbundet med slike hendelser.

 

Akustikk og lydteknologi

Selskapet har den største og mest komplette samlingen av lydinstrumenter i landet. Og Mannvit har i flere tiår samlet kunnskap og erfaring med å løse akustiske problemer. Prosjektet dreier seg om å løse de akustiske problemene for institusjoner og bedrifter, samt konsekvensutredninger for store industriprosjekter.

 

Luftkvalitet innendørs

Mannvit utfører inspeksjoner av inneklimaet på arbeidsplassen. Disse inspeksjonene og de påfølgende rapportene vil være basert på målinger av luftkvaliteten og inspeksjoner av klimaanlegg og varme- og kjølesystemer. Vi kan også gjennomføre medarbeiderundersøkelser om hvordan de ansatte opplever temperaturen og luftkvaliteten på arbeidsplassen.

 

Sikkerhetstilsyn og overvåking

Mannvit tilbyr regelmessige tilsyn, både på arbeidsplassen og anleggsområder. Sikkerhetstilsynene har en viktig forebyggende funksjon og øker bevisstheten om sikkerhet blant de ansatte. Faktorene som undersøkes ved tilsynet omfatter tilgjengelighet og arealbegrensninger, beredskapsplaner, personlig verneutstyr, maskiner, arbeidsmiljø, inventarsikkerhet, rettigheter og lisenser.

Alle ansatte har rett til et godt og trygt arbeidsmiljø.