Biobrensel og biogass

Mannvit ønsker å satse på fornybar energi og har omfattende erfaring med biobrensel, spesielt biometan, biodiesel og bioetanol.  Selskapets spesialister har lang erfaring med å tilby biobrenseltjenester som prosessteknikk, rådgivning og design og samarbeider med kundene om å utvikle prosessdesignpakker for produksjon av biobrensel.  Vi kan tilby totalentreprise, eller vi kan supplere bedriftens interne ressursbehov gjennom hele prosjektets livssyklus.

Vi fokuserer på å utvikle prosessdesignpakker for biomasseutnyttelse og prosjekter som omfatter fornybar energi. Vi har kjernestyrkene våre på områdene kjemi, bioteknologi, gjæring, råstoffhåndtering og -forberedelse, forbehandling, enzymatisk hydrolyse og termohydrolyse, sterilisering, utskillelse av fast avfall, destillasjon, fordampning og produktrensing. Disse styrkene omfatter enhetsoperasjoner som er felles for kjemisk og bioteknologisk prosessindustri.

Metan.jpg

Deponigass og biometan
Mannvit har vært involvert i en rekke prosjekter innenfor biometanproduksjon og -utnyttelse og samarbeider for tiden med Universitetet i Akureyri om en ny metode for å øke effektiviteten av anaerobe nedbrytningssystemer for biometanproduksjon.

Biodiesel
Mannvit er en av pionerene på området biodieselproduksjon på Island, etter å ha utviklet en biodieselfabrikk som produserer 300 tonn årlig ved å utnytte vegetabilsk avfallsolje og animalsk fett.

Bioetanol
Mannvit samarbeider med Universitetet i Akureyri og andre om to FoU-prosjekter for bioetanol og planlegger et pilotanlegg for produksjon av bioetanol fra biomasse basert på lignocellulose.

Metanol
For Carbon Recycling International designet Mannvit et anlegg som omdanner CO2 til metanol.  Mannvit hadde overoppsyn med alt av prosjektering, innkjøp og konstruksjon av det første anlegget som skulle konvertere CO2 til flytende brensel. Målet var å effektivt lage karbonnøytralt drivstoff til motoriserte kjøretøyer og gjøre Island mindre avhengig av å importere dyrt drivstoff til transport.

Nå kan eiere av metandrevne kjøretøyer reise mellom Reykjavik og Akureyri 390 km kun ved å bruke metan. Med dette anlegget reduserer vi karbonutslippet med 11 000 tonn karbondioksid per år.

 

Play

Biofuels & Biogas