Avfallshåndtering

Siden 1990 har Mannvit vært tungt involvert i alle faser av avfallshåndteringskonsultasjon. I et prosjekt i 2006 ble Mannvit innleid for å utføre en kostnads- og nytteanalyse av aerob kompostering, anaerob nedbryting, forbrenning og nye avfallsdeponier i flere kommuner i Island, inkludert hovedstadsområdet. De deltakende områdene bestod av 34 kommuner med 250 000 innbyggere.

Hovedbekymringen handlet om organisk avfall med potensielle klimagassutslipp. Ifølge EU-direktivene må deponering av organisk avfall reduseres betraktelig i nær framtid, og til slutt fases ut. Avfallsselskapene er i ferd med å gå tom for deponiplass og har problemer med å skaffe tillatelse til å åpne nye deponier.

Waste Management Plan - Mannvit.is

Avfallshåndteringsplan

I perioden fra 2006 og 2007 ble flere metoder for behandling av organisk og brennbart avfall sammenlignet. Formålet med sammenligningen var å finne den beste metoden fra et miljømessig og økonomisk synspunkt. Alle de vurderte metodene utnyttet «beste tilgjengelige teknologi» i henhold til EU IPPC.
De ulike behandlingsmetodene, anleggenes størrelse og ulike alternative områder ble brukt i en optimaliseringsmodell for å beregne den mest kostnadseffektive løsningen for området som helhet. Dette resulterte i en avfallsplan basert på følgende premisser:

  • All deponering av organisk og brennbart avfall vil bli avsluttet senest 2020.
  • Hierarkiet av avfallsbehandling er basert på det europeiske avfallshierarkiet.
  • Tilgjengelige fyllplasser for de neste 12 årene med drift ble identifisert.
  • Det ble angitt milepæler for de neste tre årene.

 

Avfallsbehandlingshierarkiet er som følger

I resirkuleringsfasen blir gjenbrukbart og gjenvinnbart avfall fjernet fra avfallsstrømmen for å unngå å sløse med verdifulle råstoffer og for å redusere den totale mengden avfall til behandling.
Passende avfall fra gjenvinningsfasen blir overført til anaerob nedbrytning for å lage så mye biogass fra det organiske avfallet som mulig. Biogassen blir renset til >95 % metan og brukes som brensel som et alternativ til fossilt brensel.

Det resterende avfallet fra den anaerobe nedbrytningsfasen blir, sammen med en innkommende strøm av hensiktsmessig avfall, kompostert i en aerob komposteringsfase. Avhengig av valgt teknologi for kompostering, blir gjenbrukbart og gjenvinnbart avfall fjernet fra avfallsstrømmen før eller etter komposteringsfasen.

Gjenvunnet avfall – for eksempel plast, gummi, tre osv. – vil bli brukt til å fremstille fast brensel hvis det er økonomisk forsvarlig. Dette brenselet kan brukes til å erstatte kull, med påfølgende reduksjon av karbonutslippet.

Vi er et prosjektdrevet selskap med direkteerfaring med kompostering, avfallshåndtering, deponigass, biogass og nye avfallsdeponier.